Aké Sú Hlavné Myšlienky Liberalizmu A Socializmu

Obsah:

Aké Sú Hlavné Myšlienky Liberalizmu A Socializmu
Aké Sú Hlavné Myšlienky Liberalizmu A Socializmu
Anonim

Napriek tomu, že v liberalizme a v socializme je sloboda považovaná za najvyššiu hodnotu, obidva prúdy ju interpretujú rôznymi spôsobmi. Spory, ktoré medzi týmito dvoma prúdmi vznikajú v dôsledku ideologických rozporov, dnes neutíchajú.

Aké sú hlavné myšlienky liberalizmu a socializmu
Aké sú hlavné myšlienky liberalizmu a socializmu

Inštrukcie

Krok 1

Liberalizmus a socializmus sa na súčasnú etapu historického vývoja pozerajú odlišne. Pre liberalizmus sa teda stala hlavným úspechom civilizácia, ktorá z jednotlivca urobila centrum spoločensko-ekonomického a spoločenského života. Túto etapu ľudského vývoja vnímajú liberáli ako konečnú. Socializmus kritizuje modernú civilizáciu, považuje ju iba za krok v historickom vývoji, ale nie za posledný. Podľa socialistických názorov sú ľudské dejiny iba na začiatku a globálny cieľ rozvoja vidia socialisti v zvrhnutí súčasného kapitalistického systému a budovaní ideálnej spoločnosti. Preto sú socialistické myšlienky často na pokraji utopických trendov.

Krok 2

Liberalizmus považuje za najdôležitejšie zo slobôd podnikanie alebo právo každého človeka na súkromné vlastníctvo. Zatiaľ čo politická sloboda je pre neho vo vzťahu k ekonomickej druhoradá. Ideálna spoločnosť pre liberálov sa vidí v zabezpečení rovnakých práv a rovnakých príležitostí pre každého jednotlivca, aby dosiahol úspech a spoločenské uznanie. Ak je sloboda pre liberalizmus totožná s individuálnou slobodou každého človeka, potom pre socializmus presahuje hranice súkromného života. Socializmus sa naopak stavia proti individualizmu a dáva do popredia myšlienku sociálnej spolupráce.

Krok 3

Za veľký príspevok liberálnej doktríny k rozvoju spoločnosti možno považovať šírenie princípov právneho štátu, rovnosti všetkých pred zákonom, obmedzenú moc štátu, jeho transparentnosť a zodpovednosť. Liberalizmus predovšetkým odmietol dovtedy dominantnú teologickú teóriu vzniku a fungovania moci, ktorá potvrdila jej božský pôvod. Ak mali spočiatku liberáli tendenciu mať minimálny vplyv štátu na ekonomické procesy, potom dnešné teórie umožňujú štátnym zásahom riešiť spoločensky významné úlohy - vyrovnávanie spoločenského postavenia, boj proti nezamestnanosti, zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelaniu atď. Ale štátna moc podľa liberalizmu existuje iba pre statky subjektov a musí zabezpečovať ich záujmy.

Krok 4

Socialista vidí ako ideálnu spoločnosť spoločnosť, v ktorej nie je miesto pre vykorisťovanie človeka človekom, a v ktorej sa potvrdzuje sociálna rovnosť a spravodlivosť. Podľa ideologického trendu sa dá takáto spoločnosť dosiahnuť iba zrušením súkromného vlastníctva a jeho nahradením kolektívnym a verejným. Tento proces by mal viesť k zníženiu odcudzenia človeka výsledkami jeho práce, eliminácii vykorisťovania človeka človekom, znižovaniu sociálnej nerovnosti, ako aj zabezpečeniu harmonického rozvoja každého jednotlivca.

Krok 5

Najbežnejšou formou praktickej realizácie teórie socializmu je politický systém založený na úplnej štátnej kontrole nad ekonomikou, alebo takzvaný príkazovo-administratívny systém. Teraz sa rozšírili takzvané modely trhového socializmu, ktoré predpokladajú existenciu podnikov s kolektívnou formou vlastníctva v trhovej ekonomike.

Populárna podľa tém